Načítám...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Uživatel

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  Všeobecné smluvní podmínky - dále jen VSP
  článek I

  úvodní
  ustanovení
  1.       Tyto všeobecné smluvní
  podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy
  uzavřené na dálku prostřednictvím serveru  www.habra.cz mezi
  prodávajícím firmou HABRA s.r.o.( IČ 25989065) a
  kupujícím.
  2.       Práva a povinnosti
  účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a
  násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
  ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský
  zákoník“.
  3.       Je-li kupujícím
  spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy
  nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků
  kupní smlouvy zákonem 89/2012 sba následně Občanského
  zákoníku.
  4.       Je – li kupujícím
  osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke
  všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské
  činnosti,  řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy zákonem
  89/2012, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní
  zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků  kupní
  smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě
  kupní smlouvy dle obchodního
  zákoníku.
  5.       Kupní smlouvy uzavírané
  na dálku jsou uzavírány  bez fyzické přítomnosti účastníků kupní
  smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním OBJEDNÁVKY
  zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na výše uvedených serverech. Dále jen
  „server“ nebo „servery“.
  6.       Kupní
  smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží
  specifikované v objednávce  a kupující se zavazuje toto zboží převzít
  a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za
  podmínek dále stanovených těmito
  VSP.
  7.       Veškeré zboží nabízené
  prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a
  charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH ve výši 21%.
  U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u
  prodávajícího nebo dodavatele či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále
  uvádí případnou komerční
  slevu.
  8.       Je – li u zboží uvedena
  komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou
  poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení
  o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto
  VSP.
  9.       Zboží je kupujícímu zasíláno
  prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím další
  přepravních a doručovacích služeb. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s
  kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru.
  Kupující může také zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího na adrese:
  HABRA s.r.o., Dražkovice 222 , 533 33 Pardubice, tel.: +420 733 129
  838.
  10.    Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného
  zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony
  kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

  článek II
  uzavření
  kupní smlouvy a dodávka zboží
  A. objednávka
  zboží
  1.       Kupující, který má zájem
  koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní
  elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky
  prodávajícímu.
  2.       Objednávka je
  návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely
  kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v
  době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na
  serveru jako „Cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v
  době odeslání objednávky
  poskytována.
  3.       Odesláním objednávky
  kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi
  souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP
  vázán.
  4.       Prodávající po doručení
  objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď s číslem objednávky, a s
  rekapitulací objednaného zboží, v níž potvrdí doručení
  objednávky.
  5.       Prodávající je po
  doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané
  zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu (blíže
  článek II písm. B odst. 2 těchto
  VSP).
  6.       Kupující je oprávněn
  objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího
  uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je
  prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě
  kupujícímu.
  7.       Pokud prodávající
  neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky,
  platnost objednávky bez dalšího
  zaniká.
  8.       Kupní smlouva je uzavřena
  v okamžiku,  kdy kupující převezme objednané zboží.
  B. dodávka
  zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na
  zboží
  1.       Prodávající je povinen
  dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na
  adresu uvedenou kupujícím v
  objednávce.
  2.       Prodávající předá
  zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení
  objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě
  nejpozději následující pracovní den  od jeho převzetí od výrobce nebo
  jiného dodavatele. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím
  pošty nebo dopravce, může elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k
  přepravě a kdy lze doručení zásilky
  předpokládat.
  3.       Kupující je povinen
  objednané zboží převzít.
  4.       Je-li
  zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je
  dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě ( starší 18 let ), která se na
  označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a
  odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne,
  ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy
  si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující
  dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit
  prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným
  uskladněním u dopravce.
  5.       V
  případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů
  odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
  Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s
  přepravou zboží
  kupujícímu.
  6.       Kupující je povinen
  zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné
  prodávajícímu  :
  a) při převzetí zboží na poště nebo od jiného
  dopravce,
  b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím
  dopravce.
  7.       Kupující je oprávněn
  zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na
  účet prodávajícího č.: 253891294/0300. Kupující je povinen uvést variabilní
  symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo
  prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží
  předem i poštovné nebo
  přepravné.
  8.       Vlastnické právo ke
  zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím
  zboží.
  9.       Prodávající dodává
  kupujícímu spolu se zbožím fakturu ( jiný daňový doklad), která zároveň slouží
  jako záruční list.
  10.    Kupující je povinen dodané
  zboží a připojenou fakturu (daňový doklad) případně také dodací list po jejich
  převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez
  zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy,
  kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není
  správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
  článek
  III
  práva a povinnosti smluvních
  stran
  1.        Bylo – li kupujícímu
  zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14
  dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím
  stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní
  smlouvy.
  2.       Kupující je povinen
  písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu
  provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně
  doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od
  kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o
  odstoupení od kupní
  smlouvy.
  3.       Odstoupení od smlouvy je
  účinné v okamžiku vrácení zboží
  prodávajícímu.
  4.       V oznámení o
  odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo
  objednávky  a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných
  kusů.
  5.       Kupující, který odstoupil
  od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu,
  nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do
  vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které
  převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní
  smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, zátek,
  označení a loga výrobce umístěných výrobcem na
  zboží.
  6.       Odstoupil – li kupující
  platně od smlouvy, je prodávající  povinen vrátit kupujícímu
  zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:
  (I) náklady prodávajícího spojené s
  vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,
  (II) o případné náklady
  spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož
  i
  (III) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za
  kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je
  prodat jako nové.
  7.       Prodávající
  vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle
  kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží
  příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou
  kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od
  doručení dobropisu podepsaného
  kupujícím.
  8.       Pokud povinnost
  prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky
  kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek II písm. A
  odst. 6, 7 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na
  účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zrušení
  objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu
  zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.
  článek
  IV
  odpovědnost prodávajícího za vady,reklamace vadného zboží
  A.
  odpovědnost za shodu zboží s kupní
  smlouvou
  1.       Prodávající odpovídá
  kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou,
  především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou,
  jestliže:
  a)    má jakost a užitné vlastnosti popisované
  prodávajícím nebo výrobcem nebo  jakost a užitné vlastnosti, které lze
  na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné
  vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
  b)    odpovídá
  požadavkům právních předpisů,
  c)     je dodáno v
  odpovídajícím množství,
  d)    má odpovídající míry nebo
  hmotnost a
  e)    odpovídá účelu, který prodávající pro
  použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle
  používá.
  2.       Má-li zboží při převzetí
  kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1
  těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu
  odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující
  právo
  a)    na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna
  či oprava zboží možná
  b)    na přiměřenou slevu z věci
  nebo
  c)    od smlouvy odstoupit.
  B. odpovědnost za
  vady záruční
  1.       Prodávající odpovídá
  za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po
  převzetí zboží v záruční
  době.
  2.       Je-li zboží prodáváno za
  sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží
  snížena.
  3.       Na zboží použité se
  záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí
  zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží
  odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí
  kupujícím.
  4.       Záruční doba na zboží
  činí 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele, nestanoví-li
  prodávající delší záruční
  dobu.
  5.       Záruční doba počíná běžet
  ode dne převzetí zboží kupujícím.
  článek V
  Vrácení a výměna
  zboží
  Kupující má právo v souladu s ustanovením par. 1829 odst.1 občanského
  zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě od převzetí zboží, pokud byla smlouva
  uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne li se spotřebitel
  využít tohoto práva, musí jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy doručit
  prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V případě odstoupení od
  smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
  Prohlášení o
  odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
  HABRA s.r.o.
  Dražkovice 222
  533
  33 Pardubice
  Zboží je nutné kupujícím vrátit bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy prodávajícímu oznámil, že odstupuje od
  smlouvy.
  Zboží je nutné vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené,
  čisté včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží
  převzato.
  Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny pouze převodem na
  účet do 14ti pracovních dnů od vrácení zboží.
  V případě nesplnění některé z
  výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od
  spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V
  případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající
  vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající
  částku.

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Zobrazit porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

  Napište nám

  Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

  Zpráva byla odeslána