Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   Uživatel
   Menu

   Obchodní podmínky

   Obchodní podmínky

   Všeobecné smluvní podmínky - dále jen VSP
   článek I

   úvodní
   ustanovení
   1.       Tyto všeobecné smluvní
   podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy
   uzavřené na dálku prostřednictvím serveru  www.habra.cz mezi
   prodávajícím firmou HABRA s.r.o.( IČ 25989065) a
   kupujícím.
   2.       Práva a povinnosti
   účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a
   násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
   ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský
   zákoník“.
   3.       Je-li kupujícím
   spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy
   nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků
   kupní smlouvy zákonem 89/2012 sba následně Občanského
   zákoníku.
   4.       Je – li kupujícím
   osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke
   všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské
   činnosti,  řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy zákonem
   89/2012, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní
   zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků  kupní
   smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě
   kupní smlouvy dle obchodního
   zákoníku.
   5.       Kupní smlouvy uzavírané
   na dálku jsou uzavírány  bez fyzické přítomnosti účastníků kupní
   smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním OBJEDNÁVKY
   zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na výše uvedených serverech. Dále jen
   „server“ nebo „servery“.
   6.       Kupní
   smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží
   specifikované v objednávce  a kupující se zavazuje toto zboží převzít
   a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za
   podmínek dále stanovených těmito
   VSP.
   7.       Veškeré zboží nabízené
   prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a
   charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH ve výši 21%.
   U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u
   prodávajícího nebo dodavatele či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále
   uvádí případnou komerční
   slevu.
   8.       Je – li u zboží uvedena
   komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou
   poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení
   o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto
   VSP.
   9.       Zboží je kupujícímu zasíláno
   prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím další
   přepravních a doručovacích služeb. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s
   kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru.
   Kupující může také zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího na adrese:
   HABRA s.r.o., Dražkovice 222 , 533 33 Pardubice, tel.: +420 733 129
   838.
   10.    Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného
   zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony
   kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

   článek II
   uzavření
   kupní smlouvy a dodávka zboží
   A. objednávka
   zboží
   1.       Kupující, který má zájem
   koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní
   elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky
   prodávajícímu.
   2.       Objednávka je
   návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely
   kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v
   době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na
   serveru jako „Cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v
   době odeslání objednávky
   poskytována.
   3.       Odesláním objednávky
   kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi
   souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP
   vázán.
   4.       Prodávající po doručení
   objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď s číslem objednávky, a s
   rekapitulací objednaného zboží, v níž potvrdí doručení
   objednávky.
   5.       Prodávající je po
   doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané
   zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu (blíže
   článek II písm. B odst. 2 těchto
   VSP).
   6.       Kupující je oprávněn
   objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího
   uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je
   prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě
   kupujícímu.
   7.       Pokud prodávající
   neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky,
   platnost objednávky bez dalšího
   zaniká.
   8.       Kupní smlouva je uzavřena
   v okamžiku,  kdy kupující převezme objednané zboží.
   B. dodávka
   zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na
   zboží
   1.       Prodávající je povinen
   dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na
   adresu uvedenou kupujícím v
   objednávce.
   2.       Prodávající předá
   zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení
   objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě
   nejpozději následující pracovní den  od jeho převzetí od výrobce nebo
   jiného dodavatele. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím
   pošty nebo dopravce, může elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k
   přepravě a kdy lze doručení zásilky
   předpokládat.
   3.       Kupující je povinen
   objednané zboží převzít.
   4.       Je-li
   zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je
   dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě ( starší 18 let ), která se na
   označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a
   odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne,
   ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy
   si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující
   dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit
   prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným
   uskladněním u dopravce.
   5.       V
   případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů
   odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
   Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s
   přepravou zboží
   kupujícímu.
   6.       Kupující je povinen
   zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné
   prodávajícímu  :
   a) při převzetí zboží na poště nebo od jiného
   dopravce,
   b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím
   dopravce.
   7.       Kupující je oprávněn
   zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na
   účet prodávajícího č.: 253891294/0300. Kupující je povinen uvést variabilní
   symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo
   prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží
   předem i poštovné nebo
   přepravné.
   8.       Vlastnické právo ke
   zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím
   zboží.
   9.       Prodávající dodává
   kupujícímu spolu se zbožím fakturu ( jiný daňový doklad), která zároveň slouží
   jako záruční list.
   10.    Kupující je povinen dodané
   zboží a připojenou fakturu (daňový doklad) případně také dodací list po jejich
   převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez
   zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy,
   kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není
   správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
   článek
   III
   práva a povinnosti smluvních
   stran
   1.        Bylo – li kupujícímu
   zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14
   dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím
   stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní
   smlouvy.
   2.       Kupující je povinen
   písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu
   provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně
   doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od
   kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o
   odstoupení od kupní
   smlouvy.
   3.       Odstoupení od smlouvy je
   účinné v okamžiku vrácení zboží
   prodávajícímu.
   4.       V oznámení o
   odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo
   objednávky  a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných
   kusů.
   5.       Kupující, který odstoupil
   od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu,
   nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do
   vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které
   převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní
   smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, zátek,
   označení a loga výrobce umístěných výrobcem na
   zboží.
   6.       Odstoupil – li kupující
   platně od smlouvy, je prodávající  povinen vrátit kupujícímu
   zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:
   (I) náklady prodávajícího spojené s
   vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,
   (II) o případné náklady
   spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož
   i
   (III) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za
   kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je
   prodat jako nové.
   7.       Prodávající
   vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle
   kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží
   příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou
   kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od
   doručení dobropisu podepsaného
   kupujícím.
   8.       Pokud povinnost
   prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky
   kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek II písm. A
   odst. 6, 7 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na
   účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zrušení
   objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu
   zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.
   článek
   IV
   odpovědnost prodávajícího za vady,reklamace vadného zboží
   A.
   odpovědnost za shodu zboží s kupní
   smlouvou
   1.       Prodávající odpovídá
   kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou,
   především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou,
   jestliže:
   a)    má jakost a užitné vlastnosti popisované
   prodávajícím nebo výrobcem nebo  jakost a užitné vlastnosti, které lze
   na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné
   vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
   b)    odpovídá
   požadavkům právních předpisů,
   c)     je dodáno v
   odpovídajícím množství,
   d)    má odpovídající míry nebo
   hmotnost a
   e)    odpovídá účelu, který prodávající pro
   použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle
   používá.
   2.       Má-li zboží při převzetí
   kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1
   těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu
   odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující
   právo
   a)    na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna
   či oprava zboží možná
   b)    na přiměřenou slevu z věci
   nebo
   c)    od smlouvy odstoupit.
   B. odpovědnost za
   vady záruční
   1.       Prodávající odpovídá
   za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po
   převzetí zboží v záruční
   době.
   2.       Je-li zboží prodáváno za
   sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží
   snížena.
   3.       Na zboží použité se
   záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí
   zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží
   odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí
   kupujícím.
   4.       Záruční doba na zboží
   činí 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele, nestanoví-li
   prodávající delší záruční
   dobu.
   5.       Záruční doba počíná běžet
   ode dne převzetí zboží kupujícím.
   článek V
   Vrácení a výměna
   zboží
   Kupující má právo v souladu s ustanovením par. 1829 odst.1 občanského
   zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě od převzetí zboží, pokud byla smlouva
   uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne li se spotřebitel
   využít tohoto práva, musí jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy doručit
   prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V případě odstoupení od
   smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
   Prohlášení o
   odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
   HABRA s.r.o.
   Dražkovice 222
   533
   33 Pardubice
   Zboží je nutné kupujícím vrátit bez zbytečného odkladu,
   nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy prodávajícímu oznámil, že odstupuje od
   smlouvy.
   Zboží je nutné vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené,
   čisté včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží
   převzato.
   Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny pouze převodem na
   účet do 14ti pracovních dnů od vrácení zboží.
   V případě nesplnění některé z
   výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od
   spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V
   případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající
   vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající
   částku.

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Zobrazit porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

   Napište nám

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

   Zpráva byla odeslána